ANVÄNDARVILLKOR MYNEEDS

Om Tjänsten

MyNeeds AB, organisationsnr. 5569167-9922 (nedan ”Bolaget”) tillhandahåller en teknisk plattform vid namn MyNeeds (nedan ”Tjänsten”) som gör det möjligt för användare av Tjänsten (nedan ”Användaren”) att utveckla sin förståelse för sina behov. Tjänsten generar information till användaren om sina behov (nedan ”Information”). Med ”Generell Information” avser information som är automatgenererad. Bolaget tillhandahåller enbart en teknisk plattform för att etablera kontakt mellan Användare emellan och Bolagets ansvar är således gentemot Användaren begränsat till Tjänstens tekniska funktion. Bolaget är således inte i något avseende ansvarigt för den Information som lämnas av andra användare.

Användandet av Tjänsten

Närmare information om Tjänsten finns på hemsidan www.myneeds.se (nedan ”Hemsidan”).

Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i dessa användarvillkor (nedan ”Villkoren”) ger Bolaget Användaren en icke exklusiv rätt att nyttja Tjänsten för eget bruk enligt vad som vid varje tillfälle tillåts av Tjänstens funktioner och närmare anges i Villkoren. Användaren äger inte rätt att utan Bolagets i förväg inhämtade skriftliga godkännande till annan överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt Användarens avtal med Bolaget.

Användande av Tjänsten förutsätter att Användaren har registrerat ett personligt användarkonto (nedan ”Kontot”). Användaren måste vara över 18 år för att registrera ett Konto. Vid registrering av ett Konto accepterar Användaren Villkoren. Genom att registrera ett Konto samt godkänna Villkoren ingår Användaren ett bindande avtal med Bolaget på de villkor som närmare följer av dessa Villkor. Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering av Kontot är korrekta samt för att dessa hålls uppdaterade under avtalstiden.

Bolaget kan inte kontrollera att det är Användaren som nyttjar Tjänsten utan endast att rätt användarnamn och lösenord angetts. Användaren åtar sig därför att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Om lösenordet likväl används av annan än Användaren kan detta medföra att Bolaget stänger av Användaren från nyttjande av Tjänsten.

Användaren förbinder sig att inte – vare sig genom Hemsidan eller på annat sätt – överföra information eller material till Tjänsten som kan innehålla virus eller något annat program som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten eller inkräkta på annan användares nyttjande av Tjänsten. Annan användare som nyttjar Tjänsten (på samma sätt som Användaren) benämns nedan gemensamt ”Annan Användare”.

Användaren åtar sig att inte försöka kringgå Bolagets säkerhetssystem exempelvis genom att använda Annan Användares användarnamn och lösenord eller lämna ut sitt eget användarnamn och lösenord till annan eller försöka testa säkerheten på Hemsidan, Tjänsten och utan att i förväg ha erhållit Bolagets skriftliga samtycke.

Användaren åtar sig att inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datasystem eller nätverk som omfattas av Tjänsten. Användaren åtar sig vidare att inte heller skaffa fram eller försöka skaffa fram material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via Hemsidan eller via Tjänsten.

Brott mot eller försök till brott mot en, flera eller samtliga av bestämmelserna kan vara brottsligt och Bolaget kan därför vid behov komma att involvera berörda myndigheter för att hantera denna typ av brott.

Tekniska krav och tillgänglighet

Nyttjande av Tjänsten förutsätter uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling samt kommunikation erfordras t.ex. viss data- och/eller annan kommunikationsutrustning, programvara samt Internetabonnemang (nedan ”Utrustning”). Bolaget har inget ansvar för sådan Utrustning. De tekniska krav som från tid till annan uppställs på Användarens Utrustning finns tillgängliga på Hemsidan.

Bolaget svarar inte för skada som drabbar Användaren till följd av fel eller brist i dennes Utrustning. Användaren är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Tjänsten kan komma att medföra ändringar avseende de tekniska krav som uppställs på Användarens utrustning. Detta för att Användaren skall kunna utnyttja de förbättringar som en uppgradering och/eller ändring innebär.

Användaren åtar sig att vid nyttjande av Tjänsten iaktta (i) Villkoren, (ii) gällande lagar, förordningar och myndighetsbeslut, samt (iii) av Bolaget vid varje tillfälle lämnade anvisningar för nyttjandet av Tjänsten (se Hemsidan).

Möjlighet för Användaren att genom Tjänsten skicka en förfrågan om Information tillhandahålls i regel dygnet runt. Bolaget garanterar emellertid inte att Tjänsten är fria från tekniska fel eller avbrott under ovanstående tid. Tjänsten kan från tid till annan tas ur bruk för att åtgärder (nedan ”Åtgärd”) som t.ex, men inte begränsat till, underhåll, service och uppdatering skall kunna vidtas. Bolaget förbehåller sig rätten att göra avbrott i tillhandahållande av Tjänsten för att vidta sådan Åtgärd. Sådana avbrott skall i möjligaste mån inplaneras på tider när nyttjandet av Tjänsten normalt sett är lågt.

Bolaget äger rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av Användaren från nyttjande av Tjänsten om Användaren vid något tillfälle inte efterlever dessa Allmänna Villkor eller om Bolaget på skälig grund antar att så är fallet.

Vid fel eller avbrott i Tjänsten kan Användare anmäla detta till Bolaget per e-mail via formulär på Hemsidan eller via e-post till info@myneeds.se. Med ”fel eller avbrott i Tjänsten” avses i dessa Användarvillkor att Tjänsten inte fungerar på avsett sätt eller inte är tillgänglig. Bolaget har ingen skyldighet att avhjälpa fel eller avbrott i Tjänsten som beror på oriktigt nyttjande av Tjänsten eller som orsakats av fel eller avbrott i Utrustningen.

Priser och betalning

Priser och avgifter för nyttjande av Tjänsten framgår av Bolagets vid varje tillfälle. För mer information gällande prisuppgifter kontakta info@myneeds.se eller 0770-350-360

Om någon Information inte kan lämnas på grund av bristande teknisk kvalitet i det av Användaren betalat för har Användaren rätt till återbetalning enligt de villkor som vid varje tillfälle framgår av Hemsidan.

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten, Hemsidan är Bolagets egendom, alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Bolaget samarbetar, och får inte nyttjas av Användaren utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt Villkoren.

Personuppgifter

Bolaget behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning. De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som Användaren lämnar när hen registrerar Kontot, de uppgifter som Användaren lämnar vid användningen av Tjänsten, de uppgifter som Användaren lämnar i samband med felanmälan och i samband med eventuella fortsatta kontakter med anledning av anmälda fel, de uppgifter som Användaren lämnar vid eventuella övriga kontakter med Bolaget, samt de uppgifter som behövs för att Användaren ska kunna fullgöra sin betalningsskyldighet avseende Tjänsten på det sätt som Användaren anvisat.

Uppgifterna ovan benämns nedan gemensamt ”Personuppgifterna”.

Personuppgifterna samlas in i syfte (i) att Bolaget ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten, (ii) för produktutveckling, (iii) för marknadsföringsändamål, samt (iv) för att erhålla betalning i enlighet med Villkoren. Med “marknadsföringsändamål” avses i Villkoren att till Användaren kommunicera t.ex. nyhetsbrev, utbildning, specialerbjudanden, information om nya funktioner i Tjänsten, information om nya Experter samt information om nya produkter och tjänster som Bolaget tillhandahåller.

För utförandet av Tjänsten kan Personuppgifter komma att lämnas ut till Expert och tredje man.

Genom registrering av Kontot samtycker Användaren till att Bolaget behandlar Personuppgifterna. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela detta till Bolaget. Om samtycket återkallas får Bolaget säga upp Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan. Bolaget är personuppgiftsansvarigt för Personuppgifterna och är ansvarigt för att integritetsskydd och sekretess iakttas vid behandling av dem. Användaren har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om Användaren som Bolaget behandlar, varifrån dessa uppgifter har hämtats och hur de behandlas. Sådan begäran ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och tillställas Bolaget per brev skickat till följande postadress: MyNeeds AB, ringvägen 126, 137 31 Västerhaninge. Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har Användaren rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. En komplett förteckning över vilka rättigheter som personer vars personuppgifter behandlas har finns tillgänglig på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se. Uppsägning och upphörande m.m. Användaren kan när som helst säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande genom (i) att per e-mail skicka en skriftlig uppsägning till info@myneeds.se, eller (ii) att avsluta Användarkontot. En uppsägning ska anses ha kommit mottagaren tillhanda när mottagandet behörigen bekräftats. Bolaget äger rätt att säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande om Användaren agerat i strid med de regler som gäller för nyttjandet av Tjänsten eller i övrigt agerar olämpligt. Användaren bryter mot andra delar av Villkoren och inte vidtar full rättelse inom sju (7) dagar från det att skriftlig anmodan att vidta rättelse kommit Användaren tillhanda, Användaren återkallar det samtycke till behandling av uppgifter som Användaren lämnat Bolaget. Bolaget upphör att tillhandahålla Tjänsten, eller Bolaget är skyldigt att säga upp Avtalet till följd av ändring i lag eller annan författning eller myndighetsbeslut. Övrigt Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan Bolaget och Användaren. Innehållet i Villkoren ersätter alla tidigare avtal mellan Bolaget och Användaren avseende Tjänsten. Om någon bestämmelse i dessa Villkor blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Villkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat i alla relevanta avseenden. Bolaget har alltid rätt att göra ändringar i eller tillägg till Villkoren som är av ringa betydelse för Användaren. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart och Bolaget är inte skyldigt att underrätta Användaren om sådana ändringar för att de ska vara gällande för Användaren. Vidare äger Bolaget rätt att göra ändringar i eller tillägg till Villkoren (nedan gemensamt ”Ändringar”) som är påkallade av (i) ändring av lag eller annan författning, (ii) domstolsavgörande, (iii) myndighetsbeslut, eller (iv) att Bolaget blir uppköpt av, köper upp eller går samman med annat bolag. Användaren underrättas om Ändringar genom ett meddelande när Användaren loggar in på Hemsidan. För att nyttja Tjänsten efter Ändring av Villkoren måste Användaren godkänna de reviderade Villkoren (nedan ”Reviderade Villkor”). Om Användaren inte godkänner de Reviderade Villkoren har Användaren inte rätt att nyttja Tjänsten. Genom att godkänna de Reviderade Villkoren ingår Användaren ett bindande avtal med Bolaget på de villkor som följer av de Reviderade Villkoren. Andra Ändringar än sådana som anges ovan måste godkännas av Användaren för att vara gällande. Användaren underrättas om sådan Ändring genom ett meddelande när Användaren loggar in på Hemsidan. Om Användaren fortsätter att nyttja Tjänsten i mer än trettio (30) dagar efter det att underrättelse om Ändring har kommit Användaren tillhanda (utan att godkänna Ändringen) skall Användaren anses ha godkänt Ändringen genom sitt fortsatta nyttjande av Tjänsten. Genom att godkänna sådan Ändring (antingen aktivt eller genom fortsatt nyttjande av Tjänsten i mer än trettio (30) dagar efter det att underrättelse om Ändring har kommit Användaren tillhanda) ingår Användaren ett bindande avtal med Bolaget på de villkor som följer av de ändrade Allmänna Villkoren. Bolaget äger rätt att – under avtalstiden och i tiden därefter – fritt använda Information i Anonymiserad Form. Med ”Anonymiserad Form” avses i dessa Villkor att Informationen inte innehåller sådan information som omfattas av tidigare nämnda undantag. Parterna är överens om att Användaren inte är berättigad till någon ersättning för sådant nyttjande. Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra Partens i förväg inhämtade skriftliga godkännande. Oaktat detta äger Bolaget rätt att till annan fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal vid omstrukturering av den koncern som Bolaget ingår i eller vid en överlåtelse av hela eller delar av den av Bolaget bedrivna verksamheten. Det åligger Bolaget att underrätta Användaren om sådan överlåtelse. Tvist För tillhandahållandet av Tjänsten och vid tolkning av Villkoren ska svensk lag tillämpas. Tvister i anledning av Tjänsten eller Villkorens tillkomst, tillämpning eller tolkning, så och annan tvist som har sin upprinnelse i dessa ska avgöras av allmän domstol i Sverige.